பதிவுபெறு for இலவசம் இந்தியாவில் சிறந்த ஜோதிடர்களை அணுக

நிகழ்நிலை ஜோதிடர்


logo min
User Steps for Dial199 User Steps for Dial199
 • வேத ஜோதிடம்
 • இந்தி, ஆங்கிலம்
 • 7 Years
 • 37/min
 • வேத ஜோதிடம், கே.பி ஜோதிடம்
 • இந்தி, ஆங்கிலம்
 • 9 Years
 • 31/min
 • வேத ஜோதிடம், வாஸ்து, பிரஷ்னா குண்ட்லி
 • இந்தி, ஆங்கிலம்
 • 35 Years
 • 100/min
 • டாரட் கார்டு படித்தல்
 • இந்தி, ஆங்கிலம், கன்னடம், மராத்தி
 • 10 Years
 • 70/min
 • வேத ஜோதிடம், பிரஷ்னா குண்ட்லி
 • இந்தி, ஆங்கிலம்
 • 15 Years
 • 100/min
 • டாரட் கார்டு படித்தல்
 • இந்தி, ஆங்கிலம்
 • 4 Years
 • 30/min
 • வேத ஜோதிடம்
 • இந்தி, ஆங்கிலம், கன்னடம், தமிழ், தெலுங்கு, மராத்தி
 • 16 Years
 • 38/min
 • வேத ஜோதிடம்
 • இந்தி, ஆங்கிலம், கன்னடம், மராத்தி
 • 25 Years
 • 45/min
 • வேத ஜோதிடம்
 • இந்தி, ஆங்கிலம்
 • 7 ஆண்டு
 • 37/நிமிடம்
 • வேத ஜோதிடம், கே.பி ஜோதிடம்
 • இந்தி, ஆங்கிலம்
 • 9 ஆண்டு
 • 31/நிமிடம்
 • வேத ஜோதிடம், வாஸ்து, பிரஷ்னா குண்ட்லி
 • இந்தி, ஆங்கிலம்
 • 35 ஆண்டு
 • 100/நிமிடம்
 • டாரட் கார்டு படித்தல்
 • இந்தி, ஆங்கிலம், கன்னடம், மராத்தி
 • 10 ஆண்டு
 • 70/நிமிடம்
 • வேத ஜோதிடம், பிரஷ்னா குண்ட்லி
 • இந்தி, ஆங்கிலம்
 • 15 ஆண்டு
 • 100/நிமிடம்
 • டாரட் கார்டு படித்தல்
 • இந்தி, ஆங்கிலம்
 • 4 ஆண்டு
 • 30/நிமிடம்
 • வேத ஜோதிடம்
 • இந்தி, ஆங்கிலம், கன்னடம், தமிழ், தெலுங்கு, மராத்தி
 • 16 ஆண்டு
 • 38/நிமிடம்
 • வேத ஜோதிடம்
 • இந்தி, ஆங்கிலம், கன்னடம், மராத்தி
 • 25 ஆண்டு
 • 45/நிமிடம்

இலவச ஜோதிடம் படித்தல்


logo min
Place New Delhi, Delhi, India
Date Tuesday, 27 Sep, 2022
Tithi Shukla Pratipada
Paksha Shukla-Paksha
Sunrise 6:11:51
Sunset 18:12:9
Moonrise 7:19:27
Moonset 19:11:40
Nakshatra Hast
Nakshtra Till 6:17:11
Yog Brahma
Yog Till 6:43:53
Karan Bava
Surya Rashi Virgo
Chandra Rashi Virgo
Rahu Kal 15:12:04 - 16:42:06

ஜோதிடம்


logo min

Astrology as a predictive ancient science assists to Astrologers and fortune tellers and dive deep into the study of an individual unique traits right from the time he or she is born, the individual’s strong point and weak points and life ahead, etc. The zodiac sign is the series of constellations through which the Sun, the Moon and the life giver planets transit moves across the sky. There are many passionate believers who feel that the future can indeed be predicted by studying the position of the Sun, the Moon and the planets’ position at the time of birth. There are various popular schools like Akhil Bhartiya Vedic Shikshan Avam Parshikshan Sansthan of astrology and others are in worldwide and significant among these are – Western, Indian, and others. The astrological chart which holds an all-important place in astrological readings is of course, what we commonly refer to as the ‘Horoscope’. This acts as a Destiny guide to analysing one’s future, likes, dislikes and events that are likely to occur in one’s life as per interpretations available in astrology.

மீடியா கூட்டாளர்கள்


logo min
 • Acharya V Shastri
 • Razorpay
 • Go Daddy
 • Web Astrologers