ரிஷப ராசி பலன்கள் 2021

இந்த ஆண்டு பொதுவாக காதலர்களுக்கு நல்லது. 2021-ம் ஆண்டின் முதல் மற்றும் கடைசி ப்பகுதி உங்கள் ஜாதகத்தில் குரு பலத்தால் வெளித்தன்மைபெறும். ஆண்டின் மத்தியில் திருமண ப் பிர ச் சினை யை ஏற்ப ா ர். உறவினர் வகையில் தேவையற்ற தவறான புரிதல் கள் அதிகரிக்கும். தன்தன்பார்வையை க்கவனமாக